POUM - TÍTOL 39. Capitol IV. Normes relatives a les zones i sistemes

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM ANNEX II. TÍTOL 39. DOMENYS III > POUM - TÍTOL 39. Capitol IV. Normes relatives a les zones i sistemes

POUM - TÍTOL 39. Capitol IV. Normes relatives a les zones i sistemes


Art. 17.- ASPECTES GENERALS
1. El pla parcial del sector "Domenys III" qualifica el sòl en sistemes i zones, definits en el plànol de Zonificació del pla parcial.
2. Els sistemes són: Vialitat (clau V), Equipaments (clau E), Serveis Tècnics (clau ST), Espais lliures públics - "zones verdes"- (clau ZV) i Protecció de sistemes (clau PS).
3. Les zones, sòl en el que es concentra l'aprofitament urbanístic, són: Industrial tipus I (clau 14.a), Industrial tipus II (clau 14.b) i Terciari/Comercial (clau 17.a)

Art. 18.- FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES
1. Els projectes d'edificació de les parcel·les i dels equipaments públics contindran previsió d'instal·lació de plaques solars per a la producció d'aigua calenta sanitària.
2. Els projectes d'edificació de les parcel.les i dels equipaments contindran previsió de sistemes d'estalvi d'aigua (recollida d'aigua de pluja per a reg, aixetes amb airejadors, etc.)
3. S'utilitzaran preferentment materials ecològicament sostenibles, i en tancaments de façana, materials no reflectants.
4. En les instal·lacions industrials de 3a. categoria o superior es preveurà l'aprofitament integral de l'energia sobrant del procés productiu.


SECCIÓ 1a.: SISTEMES

Art.19.- SISTEMA DE VIALITAT (clau V)
1. Compren els espais reservats per a la xarxa viària: circulació de vehicles, peatonal i, en el seu cas, ciclovies i l'aparcament de vehicles en superfície, a l'objecte de permetre alternatives modals i nivells adequats d'accessibilitat i funcionalitat dintre de l'àmbit del Pla.
2. El Pla parcial defineix diferents tipus de vies. L'amplada de les mateixes i les seves seccions són les que s'indiquen al plànol d'alineacions i rasants i del de seccions viàries del Pla parcial.
3. El projecte d'obres d'urbanització concretarà la selecció de materials a emprar, així com les espècies vegetals que s'hauran de plantar en els escossells o àrees vinculades a la vialitat.

Art.20.- SISTEMA D'EQUIPAMENTS (clau E)
1. Comprèn, en el marc dels equipaments comunitaris, les superfícies destinades a usos públics col·lectius al servei directe dels ciutadans. El sòl serà sempre de domini públic, si bé s'admet que la gestió sigui confiada al sector privat.
2. Els usos admesos pel sistema d'equipaments són, dins els previstos pel POUM (art. 225 de les NNUU), els següents:

-Administratiu
-Educatiu
-Sanitari
-Assistencial
-Sòcio-cultural
-Recreatiu
-Abastament
-Bombers
-Esportiu
-Aparcament
-Transport públic
-Mediambientals
-Serveis Tècnics

Art.21.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ DEL SÒL DESTINAT A EQUIPAMENTS COL·LECTIUS (clau E)
1. Les condicions d'ordenació de l'edificació del sòl destinat a equipaments seran, en general, les previstes a l'art. 199.1 i 2 de les normes urbanístiques del POUM. L'alçada màxima permesa es limita a 10,50m sobre la cota natural del terreny i només poden sobrepassar-se per elements tècnics de les instal•lacions.
2. Les distàncies a límit de parcel·la seran les definides en el plànol d'ordenació del pla parcial.
3. En els corresponents projectes d'edificació s'haurà de justificar l'ordenació volumètrica així com l'acompliment de les condicions urbanístiques que siguin d'aplicació.
4. L'edificabilitat neta dels equipaments serà l'establerta en l'art. 199 de les normes urbanístiques del POUM.

Art. 22.- SISTEMA D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS "ZONES VERDES" (clau ZV)
1. Comprèn els espais destinats a parcs i jardins urbans i àrees de lleure, esbarjo i esportives. Seran d'ús i domini públic i les edificacions al servei dels parcs i jardins públics i usos admesos no podran ocupar més d'un 3% de la seva superfície ni ultrapassar una alçada màxima de 5m.
2. El projecte d'urbanització podrà precisar o, en el seu cas, adaptar l'exacta posició de l'arbrat, les àrees enjardinades o pavimentades, accessos i mobiliari urbà, així com els sistemes d'enllumenat i reg, en relació amb les especificacions establertes als corresponents plànols d'ordenació i de la memòria.

Art.23.- SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS (clau ST)
Les condicions urbanístiques i edificatòries a què resten sotmesos els sòls qualificats com a serveis tècnics seran les corresponents a les instal·lacions que es preveuen implantar, segons llur naturalesa i d'acord amb les normatives i/o reglamentacions que les regulin.

Art.24.- PROTECCIÓ DE SISTEMES (clau PS)
1. Són sòls immediats als sistemes de comunicacions que han de preservar-se de l'edificació i sotmetre's, per exigència de l'ordenació, al règim d'espais lliures.
2. La seva destinació és constituir reserves de sòl per a la protecció, implantació o servituds imposades per les normes, lleis i reglaments vigents sobre els sistemes respectius, o limitacions derivades de les pròpies característiques topogràfiques.
3. L'ús d'aquests sòls és el propi dels espais verds no edificables; no obstant això, mitjançant la formulació d'un pla especial i sense menystenir les limitacions afectacions i servituds derivades del sistema general, es podran preveure aquells usos i activitats d'utilitat pública o interès social que, pel seu caràcter, puguin emplaçar-se prop del sistema respectiu.
El pla especial haurà de fixar les condicions que garanteixin la compatibilitat i subordinació de les instal·lacions autoritzades amb les necessitats i limitacions derivades del sistema general corresponent.

SECCIÓ 2a.: ZONES

Art. 25. ZONA INDUSTRIAL TIPUS I (clau 14.a)


Comprèn aquells sòls destinats preferentment a usos industrial, de magatzem, comercials, etc. de mida mitjana, organitzada segons el sistema d'ordenació en filera amb previsió d'espais lliures privats obligatoris enfront dels espais públics que envolten la unitat de zona.

Es regula mitjançant els següents indicadors:
1. Condicions d'edificabilitat:
a) L'edificiabilitat màxima de cada parcel·la és la que s'estableix numèricament en l'apartat 2.6.2 de la Memòria i al plànol d'ordenació del pla parcial.
2. Condicions de les parcel·les:
a) La superfície mínima de parcel·la serà de 1.900 m2
b) La façana mínima de parcel·la serà de 40m.
3. Condicions d'edificació:
a) L'ocupació màxima és la que resulta de l'aplicació, per cada parcel·la dels paràmetres gràfics indicats al plànol d'ordenació O.2.
b) Les distàncies de separació dels límits de parcel·la serà les definides gràficament, en cada cas, en al plànol d'ordenació del pla parcial.
c) El nombre màxim de plantes és de 3 (PB+2PP). No obstant, per als usos d'oficines i comercial s'admet un màxim de 4 plantes (PB+3PP).
d) L'alçada reguladora màxima és:
-PB+2PP: 10,00 m
-PB+3PP: 13,50 m
El punt d'aplicació de l'alçada reguladora serà la cota corresponent al punt mig del front de la parcel·la.
Per sobre aquesta alçada reguladora només es permetran:
-Elements estructurals en cobertes inclinades i elements verticals de contorn.
-Elements de formació de pendent i aïllaments en cobertes planes.
-Elements tècnics d'instal·lacions
-Elements especials justificats per determinats processos industrials.
4. Condicions d'ús:
a) Es permeten els usos següents:
-Industrial, en les categories 1, 2 i 3, situació 3a. d'acord amb els art. 143 i 144 de les normes urbanístiques del POUM.
-Comercial
-Magatzems de 1.200 m2 de superfície màxima per a cada parcel·la.
-Oficines, bars i restaurants al servei de les instal·lacions industrials.
-Estacions de servei i garatges.
5. En els aspectes no regulats per les presents normes serà d'aplicació la normativa corresponent a la zona 14/2 del POUM.

Art. 26.- ZONA INDUSTRIAL TIPUS II (clau 14.b)
Compren aquells sòls destinats preferentment a usos industrials, de magatzem, comercials, etc. de mida gran, podent-se organitzar segons el sistema d'ordenació en filera amb previsió d'espais lliures privats obligatoris en front dels espais públics que envolten la unitat de zona.

Es regula mitjançant les següents determinacions:
1. Condicions d'edificabilitat:
L'edificabilitat màxima de cada parcel·la és la que s'estableix numèricament a l'apartat 2.6.2 de la Memòria i al plànol d'ordenació del pla parcial.
2. Condicions de les parcel·les:
a) La superfície mínima de parcel·la serà de 3.000m2.
b) La façana mínima de parcel·la serà de 40m.
3. Condicions d'edificació:
a) L'ocupació màxima és la que resulta de l'aplicació, per a cada parcel·la, dels paràmetres gràfics indicats en el plànol d'ordenació del pla parcial.
b) Les distàncies de separació dels límits de parcel·la seran les definides gràficament, en cada cas, en el plànol d'ordenació del pla parcial.
c) El nombre màxim de plantes és de 3 (PB+2PP). No obstant, per als usos d'oficines i comercial s'admet un màxim de 4 plantes (PB+3PP)
d) L'alçada reguladora màxima és:
-Per a PB+2PP: 10m.
-Per a PB+3PP: 13,50m.
El punt d'aplicació de l'alçada reguladora serà la cota corresponent al punt mig del front de la parcel·la. 
Per sobre d'aquesta alçada reguladora només es permetran:
-Elements estructurals en cobertes inclinades i elements verticals de contorn.
-Elements de formació de pendent i aïllaments en cobertes planes.
-Elements tècnics d'instal·lacions.
-Elements especials justificats per determinats processos industrials.
4. Condicions d'ús:
a) Es permeten els usos següents:
-Industrial, en les categories 1, 2 i 3, situació 3a. i 4a., d'acord amb els art. 143 i144 de les normes urbanístiques del POUM.
-Comercial
-Magatzems de 1.800m2 de sostre màxim per a cada parcel·la.
-Oficines, bars i restaurants al servei de les instal·lacions industrials.
-Estacions de servei i garatges.
5. En els aspectes no regulats per les presents només serà d'aplicació la normativa corresponent a la zona 14/2 del POUM.

Art.27.- ZONA COMERCIAL/TERCIARI (clau 17.a)
Comprèn aquells sòls destinats preferentment a usos comercials, oficines i hotelers.. En el seu cas, es poden organitzar segons el sistema d'ordenació en filera amb previsió d'espais lliures privats obligatoris enfront dels espais públics que envolten la unitat de la zona. 

Es regula mitjançant les següents determinacions:
1. Condicions edificabilitat:
L'edificabilitat màxima de cada parcel·la és la que s'estableix numèricament a l'apartat 2.6.2 de la Memòria i al plànol d'ordenació del pla parcial.
2. Condicions de les parcel·les:
a) La superfície mínima de parcel·la serà de 3.500m2
b) La façana mínima de parcel·la serà de 40m.
3. Condicions d'edificació:
a) L'ocupació màxima és la que resulta de l'aplicació, per a cada parcel·la, dels paràmetres gràfics indicats al plànol d'ordenació del pla parcial.
b) Les distàncies de separació dels límits de parcel·la seran les definides gràficament, en cada cas, en el plànol d'ordenació del pla parcial.
c) El nombre màxim de plantes és de 4 (PB+3PP).
d) L'alçada reguladora màxima és: 13,50m.
Per sobre aquesta alçada reguladora només es permetran:
-Elements estructurals en cobertes inclinades i elements verticals de contorn.
-Elements de formació de pendent i aïllaments en cobertes planes.
-Elements tècnics d'instal·lacions.
4. Condicions d'ús:
Es permeten els usos següents:
a) Comercial- Oficines
b) Hoteler
c) Bars, restaurants i similars
d) Discoteques
5. L'establiment d'oferta comercial al detall resta subjecte a allò que determina la normativa del Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC) vigent, o aquell que el substitueixi i, en el seu cas, el Pla d'orientació dels equipaments comercials que es pugui aprovar en relació amb el municipi de Vilafranca del Penedès.

SECCIÓ 3a.: DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES RELATIVES A LES ZONES

Art. 28.- EDIFICACIONS AUXILIARS
1. Les edificacions auxiliars destinades a servei de porteria, vigilància, aixopluc d'entrada, control o similars, es podran localitzar dins la faixa de separació entre l'edificació i el límit de la parcel·la.
2. No podran sobrepassar una superfície de 15 m2 i una alçada de 3m.

Art.29.- ACCESSOS
1. Com a norma general, cada parcel·la disposarà d'un únic accés des de la via pública.
2. No es permetrà l'accés a parcel·la industrial a través d'espais lliures públics ("zones verdes").
3. Les parcel·les ocupades per empreses agrupades, en les condicions establertes als articles 34 i 35 de les presents normes podran disposar dels accessos des de la via pública que es consideri necessari i justificat en funció dels requeriments de l'activitat.

Art.30.- ESPAIS LLIURES NO OCUPATS PER L'EDIFICACIÓ
1. Els projectes d'edificació tindran com a àmbit d'actuació la totalitat de la parcel·la i no exclusivament la zona edificable. En aquest sentit, els espais no ocupables hauran de ser tractats en l'esmentat projecte amb el mateix grau d'atenció que el destinat a l'edifici, remarcant expressament les mesures pertinents per tal d'evitar que aquests espais es degradin.
2. Es espais lliures tindran els següents usos:
-Aparcaments privats, de la manera que es concreten en l'article següent.
-Vials interiors de parcel·la.
-Lliure permanent que tindrà tractament de verd privat, amb la intenció de potenciar les espècies d'arbres predominants a la zona. A tal efecte el projecte d'edificació s'haurà d'acompanyar d'un estudi detallat de jardineria. S'hi admeten paviments permeables, i tindrà una superfície mínima del 20% del sòl no ocupat per l'edificació.
-Queda prohibit l'emmagatzematge de primeres matèries, productes semielaborats o acabats i deixalles en els espais lliures d'edificació.

Art.31.- APARCAMENTS PRIVATS
En l'interior de cada parcel·la es preveuran aparcaments privats en la quantia que resulti de l'aplicació dels estàndards establerts a l'art. 126 de les normes urbanístiques del POUM. En el seu cas, aquests espais podran cobrir-se amb elements de protecció oberts lateralment.

Art.32.- TANQUES
Les parcel·les seran objecte de tancament obligat mitjançant tanques en tota la línia del seu perímetre i hauran d'estar degudament delimitades respecte les finques col·lindants o espais lliures; en el seu front a vial podran no disposar de tanca.
La construcció, conservació i reparació de les tanques que envolten les superfícies de les parcel·les seran a càrrec de cadascun o de les mateixes, d'acord amb les següents condicions:
a) Les tanques que donin a carrer, a zones verdes o coincideixin amb el límit del sector, seran d'obra fins a 0,50m de la cota de la voravia, i de material metàl·lic reixat fins a un màxim de 2,00m, a partir de l'esmentada cota.
És obligatòria la implantació d'una massa vegetal tupida darrera de cada tanca.
b) Les tanques de separació entre parcel·les podran tenir una alçada màxima de 2,50m, d'obra fins a 1,00m i la resta de material metàl·lic reixat. És recomanable duplicar la divisió amb plantació vegetal tupida.
c) En cas que la rasant del carrer o del terreny sigui inclinada, la tanca podrà esglaonar-se en trams horitzontals que no ultrapassin el cap punt en +/- 0,30m l'alçada de 2,00m.

Art. 33. PLANTES SOTERRANI
1. S'admet fins a dues plantes soterrani amb l'ocupació màxima i separacions mínimes fixades per a la construcció permesa sobre la rasant del terreny, excepció feta per les rampes d'accés, les quals podran ocupar part dels espais lliures no edificables, sempre i quan no siguin cobertes.
2. Aquestes plantes podran acollir exclusivament instal·lacions de serveis per a l'activitat productiva, serveis sanitaris i aparcament de vehicles. No podran destinar-se a l'emmagatzematge de productes ni a activitats de fabricació o manufacturació.

Art. 35.- CONDICIONS ESPECIALS DE LES ACTIVITATS AGRUPADES
1. El projecte d'edificació serà unitari i conjunt per a la totalitat del solar.
2. El projecte contindrà l'especificació de quins són els espais comunitaris, les circulacions i aparcaments, els accessos, les instal·lacions de servei de la parcel·la i la seva xarxa interna de distribució, les zones de càrrega i descàrrega, les previsions d'ubicació de rètols comercials, etc.
L'Ajuntament, en cada cas, i en funció de la situació de la parcel·la, el seu tamany, el nombre de locals autònoms, els usos, etc. podrà condicionar aquells elements i les solucions a adoptar.
3. En cas d'activitats agrupades, les superfícies construïdes mínimes per activitat seran:
-Zona industrial tipus I (14a): 500m2
-Zona industrial tipus II (14b): 1000m2
-Zona comercial (17a): 500m2 

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2012